GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-------------------
Số : 392  /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2017
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh
Nhiệm kỳ VI (2017 – 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-     Căn cứ công văn số 1735/UBND-DT ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh;
-     Căn cứ tờ trình số 737/TT-BTS ngày 05/7/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 36 thành viên Ban Trị sự (19 thành viên Ban Thường trực, 17 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Niệm Thới làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Tây Ninh"để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TÂY NINH
NHIỆM KỲ VI (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số : 392  /QĐ.HĐTS ngày 11/7/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
                        1. Hòa thượng Thích Tịnh Khai (Nguyễn Văn Tạc)
                        2. Hòa thượng Thích Diệu Khánh (Võ Tấn Ích)
                        3. Hòa thượng Thích Quảng Kim (Lê Ngọc Sơn)
                        4. Hòa thượng Thích Thông Nghiêm (Phạm Văn Bình)             
II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:
                        1. Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa (Nguyễn Thị Định)              
III. THÀNH VIÊN BAN TRỊ SỰ:
A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT
PHÁP DANH/THẾ DANH
NĂM SINH
CHỨC VỤ
1.       
HT. Thích Niệm Thới
(Phạm Đình Khương)
1949
Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
2.       
HT. Thích Huệ Tâm
(Chế Hoàng Minh)
1952
Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
3.       
HT. Thích Minh Bửu
(Trần Văn Bé)
1956
Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
4.       
TT. Thích Minh Nhân
(Phạm Văn Bé)
1947
Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
5.       
ĐĐ. Khanti ThaNo
(Nguyễn Văn Chạy)
1975
Phó Trưởng ban Trị sự phụ trách PGNT Khmer, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
6.       
NS. Thích nữ Châu Liên
(Nguyễn Thị Cẩm Loan)
1952
Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
7.       
ĐĐ. Thích Thiện Thức
(Phạm Hợi)
1970
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
8.       
ĐĐ. Thích Huệ Chơn
(Phạm Ngọc Tâm)
1979
Phó Thư ký 1 kiêm Chánh Văn phòng
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
9.       
SC. Thích nữ Diệu Thiện
(Hồ Thị Làm)
1955
Phó Thư ký 2
10.  
SC. Thích nữ Diệu Hải
(Phạm Thị Thu Hà)
1956
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh,
Thủ quỹ Ban Trị sự
11.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tấn
(Nguyễn Tin)
1973
Trưởng ban Pháp chế
 
12.  
ĐĐ. Thích Minh Hậu
(Phạm Văn Phúc)
1976
Trưởng ban Kiểm soát
 
13.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Bình
(Lê Minh Hiền)
1975
Trưởng ban Văn hóa
14.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Lâm
(Đào Hữu Anh)
1970
Trưởng ban Nghi lễ
15.  
ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
(Chế Phước Vinh)
1979
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
16.  
ĐĐ. Thích Thiện Thuận
(Nguyễn Văn Ry)
1955
Ủy viên Thường trực
17.  
ĐĐ. Thích Thiện Âm
(Nguyễn Thanh Nhã)
1968
Ủy viên Thường trực
18.  
NS. Thích nữ Tâm Liên
(Nguyễn Thị Đông)
1954
Ủy viên Thường trực
19.  
SC. Thích nữ Diệu Đức
(Trần Thị Tuyết Hồng)
1971
Ủy viên Thường trực
 
B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
20.  
HT. Thích Thiện Thới
(Nguyễn Văn Luôn)
1953
Ủy viên
21.  
ĐĐ. Thích Định Tánh
(Lê Minh Đức)
1952
Ủy viên
22.  
ĐĐ. Thích Thiện Hiếu
(Nguyễn Văn Dàng)
1973
Ủy viên
23.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Đạo
(Bùi Văn Lâm)
1976
Ủy viên
24.  
ĐĐ. Thích Huệ Đạt
(Huỳnh Tấn Đạt)
1978
Ủy viên
25.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Lê Văn Huỳnh)
1965
Ủy viên
26.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Nguyễn Trọng Trí)
1976
Ủy viên
 
27.  
ĐĐ. Thích Thiện Chơn
(Chế Hoàng Tùng)
1975
Ủy viên
28.  
NS. Thích nữ Hạnh Liên
(Nguyễn Thị Liên)
1964
Ủy viên
29.  
SC. Thích nữ Hạnh Linh
(Lê Thị Huỳnh Vân)
1968
Ủy viên
30.  
SC. Thích nữ Đồng Lạc
(Nguyễn Thị Duy An)
1975
Ủy viên
31.  
SC. Thích nữ Trí Liên
(Nguyễn Thị Hoa)
1970
Ủy viên
32.  
SC. Thích nữ Diệu Liên
(Trần Thị Ngọc Mai)
1978
Ủy viên
33.  
SC. Thích nữ Ngọc Liên
(Nguyễn Thị Thùy Nhân)
1969
Ủy viên
34.  
SC. Thích nữ Diệu Ngân
(Trịnh Thị Ngàn)
1979
Ủy viên
35.  
SC. Thích nữ Ngôn Liên
(Phạm Thị Kim Luyến)
1973
Ủy viên
36.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Nguyễn Thị Hạnh)
1972
Ủy viên
 
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn