VĂN BẢN TỈNH NHÀ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

      GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 
                   TỈNH TÂY NINH                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 
                      BAN TRỊ SỰ                                                                                                -----------                 

 

 

 

 
VP: Chùa Hiệp Long -Hoàng Lê Kha,KP 4

 

 

 

 
   phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 

                 ĐT: 0276. 3824512                                      
                         ------------
 
 

 

 
 
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

 
Họ và tên khai sinh ……………………………………………………… …………………………..…..…….......................
Họ và tên thường dùng  ……………………………………………………………………………..…..……….…...............
Pháp hiệu: ……………………………………………………………………………….…………….....................................
Ngày và nơi sinh: ……………………………………………..………………………………………..……………................
CMND số …………………  cấp ngày  ….…/....…/…..……  Tại  …………………..………….………………..................
Quê quán: ………………………………………………………………………………………………...………….….............
Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………..…………………………………..................
Trình độ:     *  Văn hóa  ………………………………   *  Ngoại ngữ: ………………………………………......................
         *  Nghiệp vụ chuyên môn: …………………………..………………..………………………..…......................
Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ chùa): ……………………….…………………………................
………..…………….……………………………………………………………..…………….……………………..……........
Giới phẩm hiện nay:  ……………………………………………………………..…………………………………................
Bổn sư và địa chỉ Bổn sư: ……………………………………………………………………..………………..….................
…………………………………………..…………….……………..…………….……………………………………..…........
Chức vụ đã qua và hiện nay của bản thân trong chùa: ……………………………………………….……......................
……………..…………….……………………………………………………………..…………….………………..……........
Chức vụ đã qua trong các tổ chức hệ phái trước khi thống nhất Phật giáo: ……………………..….............................
…………………………………………………………………………………………………………..……………….…..........
Chức vụ hiện nay trong GHPGVN và các phong trào, đoàn thể: ..……………………………………............................
…………………………………..…………….……………………………………………..………………..…………….........
…………………………………..…………….……………………………………………..………………..…………….........
 

 

 
QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 

Họ và tên cha: …………………..…….................................. Sinh năm: …...............................................(Sống, Chết)
Nghề nghiệp trước, sau 30/4/1975 và hiện nay: .............………………......………………......................…..................………………................................................................................................................................................................
Hiện ở:………...........................………………...........................………………..............................................................
Họ và tên mẹ: ……………………………............................. Sinh năm: …................................................(Sống, Chết)
Nghề nghiệp trước, sau 30/4/1975 và hiện nay: ..................………………......……………….....................................………………...............................................................................................................................................................
Hiện ở: ........................................................................................................................................................................
Anh, chị, em ruột (trước, sau 30/4/1975 và hiện nay, làm gì, ở đâu?)
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
QUÁ TRÌNH BẢN THÂN (Từ 8 tuổi đến nay)
A- Xuất gia tu học:
Tổ chức hệ phái gốc: ………………………………………………………………………………………………..................
Chuyển tổ chức hệ phái:  …………………………………………………………………………………………..................
Đã thọ giới phái nào, vào năm nào: ……………………………………………………………………………....................
Các giới đàn (ngày và nơi tổ chức, do ai tổ chức).......................................................................................................
………………………………………………………………...............................................................................................
…………………………………………………………………………………......................................................................
……………………………………………………………………………………..................................................................
- Về Phật giáo: ……...........................……………….....................................................................................................
   ……………………………………………………...........................................................................................................
   …………………………………………………………………………..............................................................................
- Về xã hội: ...................................................................................................................................................................…………………………………………………………………….........................................................................................………………………………………………………...........................................................................................................
- Đã tham gia sinh hoạt xã hội: ....................................................................................................................................
    ……………………………………………………………...............................................................................................
    ……………………………………………………………………………………...............................................................
- Các phong trào, đoàn thể, đảng phái: .......................................................................................................................
   …………………………………………………………………….....................................................................................
   …………………………………………………………………………………...................................................................
- Những thân nhân hiện ở nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………………......................
   …………………………………………………………………..........……........................................................................…………………………………………………………………………………......................................................................
- Nguồn sống chính của bản thân hiện nay: …………………………………………………………………......................
   ……………………………………………………………………………...........................................................................
   ……………………………………………………………................................................................................................
   …………………………………………………………………………..............................................................................
- Nguyện vọng: …………………………………………………………………...................................................................
Tôi xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai trên đây
                     
                                                                                            ………………, ngày ……… tháng ………  năm ………….

 

    Xác nhận của chính quyền địa phương                                                     Người khai ký tên                                  

 

     

SƠ YẾU LÝ LỊCH